PODMIENKY NA POSKYTNUTIE PODPORY

PODMIENKY, KTORÉ MUSÍ SPĹŇAŤ ZAMESTNÁVATEĽ

Zamestnávateľ má podľa § 3 zákona nárok na podporu, ak:

• je v čase skrátenej práce najmenej jedna tretina jeho zamestnancov bola počas obdobia obmedzenia činnosti zamestnávateľa, za ktorý sa žiada podpora, na prekážkach v práci v rozsahu najmenej 10% fondu pracovného času, určeného v danom období z ustanoveného týždenného pracovného času.

• odviedol ku dňu podania žiadosti o poskytnutie podpory poistné na sociálne poistenie za celé obdobie predchádzajúcich 24 kalendárnych mesiacov

• neporušil zákaz nelegálneho zamestnávania v období dvoch rokov pred podaním žiadosti o poskytnutie podpory.

• má uzatvorenú písomnú dohodu so zástupcami zamestnancov (odbory, zamestnanecká rada, zamestnanecký dôverník) alebo so zamestnancom, alebo má súhlas rozhodcu podľa § 142a Zákonníka práce s podaním žiadosti o poskytnutie podpory.

• požiadal o poskytnutie podpory najneskôr do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, za ktorý žiada o poskytnutie podpory.

 

PODMIENKY, KTORÉ MUSÍ SPĹŇAŤ ZAMESTNANEC, NA KTORÉHO SA ČERPÁ PODPORA

• Podpora sa poskytuje na zamestnanca, ktorý bol v príslušnom období na prekážkach v práci na strane zamestnávateľa v rozsahu najmenej 10% fondu pracovného času v príslušnom období.

• Podporu je možné čerpať len na zamestnancov v pracovnom pomere alebo v právnom vzťahu na základe zmluvy o profesionálnom vykonávaní športu, u ktorých pracovný pomer resp. právny vzťah na základe zmluvy o profesionálnom vykonávaní športu ku dňu podania žiadosti o poskytnutie podpory trval najmenej jeden mesiac.

 

Podmienka udržania pracovného miesta - Podporu je možné čerpať len na zamestnanca, ktorému ku dňu podania žiadosti o poskytnutie podpory neplynie výpovedná doba alebo výpovedná lehota.

Súčasne je podľa § 8 zákona zamestnávateľ povinný zachovať pracovné miesto, na ktoré mu bola poskytnutá podpora, najmenej dva mesiace po skončení kalendárneho mesiaca, za ktorý bola poskytnutá podpora. To sa netýka prípadov, skončenia pracovného vzťahu z dôvodov na strane zamestnanca alebo z dôvodu závažného porušenia pracovnej disciplíny.

Podmienka prednostného vyčerpania starej dovolenky - podporu je možné čerpať len na zamestnanca, ktorý má ku dňu podania žiadosti o poskytnutie podpory vyčerpanú dovolenku za predchádzajúci kalendárny rok.

Podmienka prednostného vyčerpania kladného účtu konta pracovného času - podporu je možné čerpať len na zamestnanca, ktorý má vyčerpaný kladný účet konta pracovného času.

Podmienka prednostného preradenia na inú prácu - podporu je možné čerpať len na zamestnanca, ktorého zamestnávateľ nemôže preradiť na inú prácu v rámci dohodnutého druhu práce, ktorá nie je dotknutá obmedzením činnosti zamestnávateľa.

Súbeh podpory a iných príspevkov na zamestnanca - Podporu nie je možné poberať na zamestnanca, na ktorého mzdu, cenu práce alebo na pracovné miesto zamestnávateľ v tom istom čase poberá iné príspevky, napríklad v rámci aktívnych opatrení trhu práce.

 

Suma podpory na jedného zamestnanca je vo výške 60 % priemerného hodinového zárobku zamestnanca, krát počet hodín prekážok v práci na strane zamestnávateľa z dôvodu obmedzenia činnosti zamestnávateľa.

 Vzorec:

Podpora = 60 % x priemerný hodinový zárobok x počet hodín prekážky

... najviac však 7,8138 eur x počet hodín prekážky (platí pre rok 2022).

Autor Max Group

Najnovšie články

ZÁKON O PODPORE V ČASE SKRÁTENEJ PRÁCE (KURZARBEIT) časť 2.

Max Group | 09.12.2021 |

Cieľom je udržať zamestnanosť v podnikoch, postihnutých výpadkami produkcie vplyvom vonkajších faktorov, ktorým nemohol zamestnávateľ ovplyvniť ani im predísť.

ČÍTAŤ VIAC

ZÁKON O PODPORE V ČASE SKRÁTENEJ PRÁCE (KURZARBEIT) časť 1.

Max Group | 09.12.2021 |

Cieľom je udržať zamestnanosť v podnikoch, postihnutých výpadkami produkcie vplyvom vonkajších faktorov, ktorým nemohol zamestnávateľ ovplyvniť ani im predísť.

ČÍTAŤ VIAC