Medzi výdavky zahrňované do základu dane až po ich zaplatení v roku 2019 patria

-        výdavky v podobe kompenzačných platieb,

-        výdavky na nájomné za prenájom hnuteľnej veci, nehnuteľnosti, odplaty za poskytnutie práva na použitie alebo za použitie predmetu priemyselného vlastníctva, počítačových programov (softvér), návrhov alebo modelov, plánov, výrobno-technických a iných hospodársky využiteľných poznatkov  (know-how) a odplaty za poskytnutie práva na použitie alebo za použitie autorského práva alebo práva príbuzného autorskému, pričom tieto výdavky (náklady) a odplaty zaplatené fyzickej osobe za príslušné zdaňovacie obdobie sa uznajú najviac do výšky časovo rozlíšenej sumy prislúchajúcej na zdaňovacie obdobie,

-        výdavky na marketingové a iné štúdie a na prieskum trhu,

-        provízie za sprostredkovanie,

-        výdavky vzťahujúce sa k úhrade príjmov daňovníkovi nezmluvného štátu,

-        výdavky na poradenské a právne služby,

-        výdavky na získanie noriem a certifikátov,

-        výdavky na sponzorské u sponzora,

-        výdavky na reklamu poskytnuté neziskovej organizácii, nadácii, neinvestičnému fondu a občianskemu združeniu,

-        daň z poistenia platená poistníkom a daň z poistenia z preúčtovaných nákladov poistenia podľa osobitného predpisu,

-        osobitný odvod obchodných reťazcov podľa osobitného predpisu.

Všeobecne platí, že daňová uznateľnosť výdavkov po zaplatení sa vzťahuje na dlžníka, ktorý účtuje o nákladoch, výnimku tvoria len výdavky (náklady) na marketingové a iné štúdie a na prieskum, kde sa zahrnutie do daňových výnosov u veriteľa rovnako podmieňuje prijatím platby (úhradou).

Daňové výdavky po zaplatení od roku 2020

-        výdavky v podobe kompenzačných platieb,

-        výdavky na nájomné,

-        výdavky vzťahujúce sa k úhrade príjmov daňovníkovi nespolupracujúceho štátu,

-        výdavky na sponzorské,

-        výdavky na reklamu poskytnuté neziskovej organizácii, nadácii, neinvestičnému fondu a občianskemu združeniu,

-        daň z poistenia platená poistníkom.

-        výdavky na marketingové štúdie a iné štúdie a na prieskum trhu (vypustenie podmienky prijatia platby u veriteľa),

-        provízie za sprostredkovanie (vypustenie limitu 20% z hodnoty sprostredkovaného obchodu),

-        výdavky na poradenské a právne služby (Rozšírenie o ďalšie druhy poradenstva, konkrétne KP 70.1 a 70.22 Služby vedenia firiem a poradenské služby v oblasti podnikania a v iných oblastiach riadenia) ,

-        výdavky na získanie noriem a certifikátov (ruší sa úplne podmienka zaplatenia, ako aj podmienka postupného zahrňovania tohto druhu výdavku do základu dane po dobu 36 mesiacov),

-        paušálna náhrada nákladov spojených s uplatnením pohľadávky, zmluvné pokuty, poplatky z omeškania a úroky z omeškania u dlžníka a odstupné u oprávnenej osoby (ide o novo doplnený typ výdavkov a v podstate o späť vrátenie výdavkov typu zmluvné pokuty, úroky z omeškania a pod z nedaňových výdavkov do výdavkov uznateľných po zaplatení, ako tomu bolo pred rokom 2015).

Autor Max Group

Najnovšie články

Zvýšenie počtu dní dovolenky

Max Group | 28.01.2020 |

Každému zamestnancovi Zákonník práce garantuje minimálne 4 týždne dovolenky ako jej základnú výmeru.

ČÍTAŤ VIAC

Veľké zmeny v obchodnom registri

Max Group | 28.01.2020 |

V tomto článku sa budeme postupne venovať tým najdôležitejším zmenám, ktoré podnikateľov čakajú.

ČÍTAŤ VIAC