MAXTAX / Zmeny v odpisovaní dlhodobého majetku
Ponuka služieb
Kontakt
MaxTax, k.s.
1. mája 13/311
Kancelária: 
Jána Kollára 13/2014
915 01 Nové Mesto nad Váhom

tel.: +421(0)32 748 0900
fax: +421(0)32 748 0970
maxtax@maxtax.sk

IČO: 44 885 741
DIČ: 2022878132
IČ DPH: 2022878132

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, odd. Sr, vl. č. 10085/R.Výpis z OR


Zmeny v odpisovaní dlhodobého majetku

účinné od 01. 01. 2015

Od nového roka vstúpila do platnosti novela zákona o dani z príjmov, ktorá zásadne mení pravidlá zaraďovanie dlhodobého majetku do odpisových skupín.

Táto metodika sa týka aj majetku zaradeného pred účinnosťou novely.