MAXTAX / Právne služby v portfóliu našej skupiny
Ponuka služieb
Kontakt
MaxTax, k.s.
1. mája 13/311
Kancelária: 
Jána Kollára 13/2014
915 01 Nové Mesto nad Váhom

tel.: +421(0)32 748 0900
fax: +421(0)32 748 0970
maxtax@maxtax.sk

IČO: 44 885 741
DIČ: 2022878132
IČ DPH: 2022878132

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, odd. Sr, vl. č. 10085/R.Výpis z OR


Právne služby v portfóliu našej skupiny

MaxLaw, s.r.o.
Od 1. 4. 2015 sa skupina našich firiem rozrástla o spoločnosť MaxLaw, s.r.o., ktorá po účtovných, audítorských aj daňových službách zastrešuje oblasť právneho poradenstva a ostatných právnych služieb.